Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
Up

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

Авлигын эсрэг хуулийн нэмэлт өөрчлөлт
Авлигын эсрэг хууль
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
Хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргагчдад өгөх зөвлөмж
Хууль зүйн байнгын хорооны 2012 оны 05 дугаар тогтоол
Хууль зүйн байнгын хорооны 2014 оны 20 дугаар тогтоол
Авлигад өртөх эрсдэлтэй ажил үйлчилгээний жагсаалт
Авлигын эсрэг, авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2016
Давхар ажил эрхэлж болох ажлын жагсаалт
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2017 он
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2017 он
, АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Powered by Phoca Download