Үүрэг даалгавар

2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ С.ТУНГАЛАГ ДАРГЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

 Үүрэг даалгавар 1:

Дүүргийн Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2017 оны үндсэн чиглэлийн эхний улирлын биелэлтийг 03 сарын 25-ны дотор ТЗУХ-т ирүүлэх Хугацаа хэтэрсэн биелэлтийг ирүүлээгүйд тооцно.  /Бүх байгууллагууд/

Үүрэг даалгавар 2:

05 сарын 30 хүртэл хог хаягдалтай тэмцэх, тохижилтын ажлыг эрчимжүүлэх хүрээнд 7 хоног бүрийн бямба гаригт бүх нийтийн их цэвэрлэгээг зохион байгуулах, Цэвэрлэгээний тайланг Тохижилт, нийтийн үйлчилгээний хэлтэст ирүүлэх /Бүх байгууллагууд/

 

 

2017 оны 03 сарын 21-ний өдрийн дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөний үүрэг даалгаврын биелэлтийг ЗДТГ-ын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст албан бичгээр болон e-mail хаягаар 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор хүргүүлэхийг  мэдэгдэж байна. 

АНХААРУУЛГА: Үүрэг даалгаврын биелэлтийг товч бичих, хугацаа хоцроосон, албан бичгээр ирүүлээгүй тохиолдолд биелэлт ирүүлээгүйд тооцох болно.

E-mail хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Утас: 89330702