ЗДТГ-н даргын тушаал

2017 оны 12 сарын 15 А/150
Шагнах тухай


Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай (шинэчилсэн найруулга) хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Төсвийн тухай (шинэчилсэн найруулга) хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:
2. 2017 оны ажил үйлсээрээ хамт олноо манлайлан дүүргийн Засаг даргын шагналаар шагнагдсан нэр бүхий шилдэг хэсгийн ахлагч нарын шагналд дагалдах мөнгөн урамшуулал болох 170000 (нэг зуун далан мянга) төгрөгийг Тамгын газрын төсвөөс гаргахыг нягтлан бодогч (А.Гэрэлтуяа)-д зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

 

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ж.АЛТАНГЭРЭЛ