ЗДТГ-н даргын тушаал

2017 оны 12 сарын 15 А/151
Мөнгөн урамшуулал олгох тухай


Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай (шинэчилсэн найруулга) хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.5 дахь хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.4, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дүгээр 79.1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. Ажлын зайлшгүй шаардлагаар ээлжийн амралтаа биеэр эдэлж чадаагүй Хот төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга А.Туяабаатарт ажлын 22 хоногийн цалин, хөлсийг 1.5 дахин нэмэгдүүлсэн мөнгөн урамшуулал олгохыг нягтлан бодогч (А.Гэрэлтуяа)-д зөвшөөрсүгэй.

 

 

 

 

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ж.АЛТАНГЭРЭЛ