Төлөвлөгөө

НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

 

 

 

Дүүргийн Засаг даргын

2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн заалт

Гүйцэтгэлийн үр дүн

 

 

Төсөв

 

 

 

Хариуцсан

нэгж

2017 онд хэрэгжүүлэх ажил үйлчилгээ

(хүрэх үр дүн)

Хугацаа

(төлөвлөлтийн хувь)

Хүрэх үр дүнгийн

шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин

I

улирал

II

улирал

III

улирал

IY улирал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД:

НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛӨӨР ТЭРГҮҮЛЭГЧ НАЛАЙХ

 

1.2.1 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилгоор гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт бүхий төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төсөл, хөтөлбөрүүдийг судалж хэрэгжүүлнэ.

 

50

50

 

Дүүргийн хэмжээнд жижиг, дунд үйлдвэрлэл хөгжих нөхцөл бүрдсэн байна.

14500,0

ТНҮХ

 

1.2.2 Дүүрэгт жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн зах зээлийг өргөтгөх, борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд дэмжин ажиллах борлуулалтын нэгдсэн төвийг байгуулж, "Хамтдаа хөгжинө" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

"Хамтдаа хөгжинө" хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулна.

 

 

100

 

 

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн борлуулалт нэмэгдэж, зах зээл өргөжсөн байна.

36000,0

 

 

ТНҮХ

 

 

1.3.3 Малыг эрүүлжүүлэх, ашиг шим, үүлдрийг сайжруулахад анхаарч, малын гаралтай бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлэхийг дэмжин ажиллана.

Малын гоц халдварт, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, мал сүргийг эрүүлжүүлэх  ажлыг зохион байгуулна.

25

25

50

 

Дүүргийн хэмжээнд мал, амьтны халдварт болон халдварт бус өвчний гаралт багасаж, иргэд эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдэнэ.

 

 

5000,0

ТНҮХ

 

1.3.6 Төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ тариалах чиглэлээр аж ахуй эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжих, иргэдэд эрүүл, баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, худалдан борлуулах сүлжээг боловсронгуй болгоно.

Швейцари улсын хөрөнгө оруулалтаар "Монгол ногоо" төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хамтран ажиллана.

 

50

50

 

Аж ахуйннэгж, иргэдийн бүтээгдэхүүний борлуулалт нэмэгдэж,дүүргийн иргэд эрүүл, баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангагдана.

 

 

 

5000,0

ТНҮХ

 

1.3.7 Өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг нэмэгдүүлж, иргэдийг амин дэмээр баялаг жимс, хүнсний ногоогоор тогтмол хангах боломжийг бүрдүүлнэ.

Хүнсний ногоо худалдан борлуулдаг цэгийн тоог нэмэгдүүлнэ.

 

25

50

25

Хүнсний ногоо худалдан борлуулдаг цэгийн тоо нэмэгдсэн байна.

 

ТНҮХ

 

1.4.1 Аялал жуулчлал, эдийн засгийн гол төв болгох хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх ажлыг судалж хэрэгжүүлнэ.

Өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

 

 

 

100

Өвлийн аялал жуулчлал хөгжих нөхцөл бүрдсэн байна.

 

14000,0

ТНҮХ

 

1.4.3 Горхи-Тэрэлж, Майхан уул, Тайж хайрхан, Туул гол, Сайн Номуун хийд, Аръяабалын сүм, Цонжинболдог зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт газрууд, үндэсний зан заншил, уламжлалт түүх соёлыг гадаад дотоодын жуулчдад хүргэдэг амралт, аялал жуулчлалын баазууд, үндэсний шашин урлаг, зан үйлийг түшиглэсэн үйлчилгээг дэмжин дүүргийн төсвийн орлогыг нэмэгдүүлнэ.

Мэлхий хад, Майхан уул, Тайж хайрхан, Туул гол, Сайн Номун хийд, Аръяабалын сүм, Цонжинболдог зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг холбосон аялалын маршрутыг  гаргаж батлуулна.

 

100

 

 

Аялал жуулчлалын баазуудын үйлчилгээнд ахиц дэвшил гарч, дүүргийн төсвийн орлого нэмэгдсэн байна.

4500,0

ТНҮХ

 

1.5.1 Дүүрэгт тулгамдаж буй асуудал (агаар, ус, хөрсний бохирдол, нийтийн тээвэр)-ыг шийдвэрлэхэд гадаадын улс, хотуудын туршлагаас судалж нэвтрүүлнэ.

Орчин үеийн дэвшилтэт технологи ашиглан дулаан, халаалтын асуудлаа шийдвэрлэсэн айл өрхийн судалгааг гарган, тэднийг хөнгөлөлтөд хамруулах асуудлыг бодлогоор дэмжин ажиллана.

 

50

25

25

Агаарын бохирдлыг багасгахаднөлөө үзүүлсэн байна.

 

ТНҮХ

 

1.6.4 Дүүрэгт төвлөрдөг татварын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлнэ.

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар рашаан ус ашиглаж буй аж ахуйн нэгж, иргэдийн худгийн тооллого хийж, бүртгэлд хамруулах, "Ус ашиглуулах дүгнэлт" гаргуулсан аж ахуйн нэгж, иргэдийг татварт бүрэн хамруулна.

25

25

25

25

Рашаан ус ашиглаж буй аж ахуйн нэгж, иргэд бүртгэл, тооллогод бүрэн хамрагдаж, дүүрэгт төвлөрдөг татварын орлого нэмэгдсэн байна.

15000,0

 

ТНҮХ,

СТСХ

 

Засаг даргын Тамгын газар, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын Ерөнхий газрын дэргэдэх Уул уурхайн аврах алба, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран тоосгоны үйлдвэр, гар аргаар нүүрс олборлогчдын тооллого, судалгааг гаргаж татварын орлогоо үнэн зөв тайлагнаж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллана.

25

25

25

25

Тоосгоны үйлдвэр, гар аргаар нүүрс олборлогчид тооллого, судалгаанд бүрэн хамрагдаж, татварын орлогоо үнэн зөв тайлагнаж хэвшсэн байна.

15000,0

СТСХ

 

ХОЁР. ИРЭЭДҮЙН ЖИШИГ ХОТ НАЛАЙХ

 

2.1.1.   Инженерийн шугам сүлжээ, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний мастер төлөвлөгөө боловсруулна

3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт дулааны шинэ эх үүсвэрийг байгуулах газрын асуудлыг шийдвэрлүүлнэ. (5 га)

 

 

 

100

3 дугаар хороонд дулааны шинэ эх үүсвэрийг байгуулах боломж бүрдэнэ.

 

ХТХ

Шинэчилж, өргөтгөх шугам сүлжээний танилцуулга бэлтгэж, мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт гаргуулна.

 

 

 

100

Шугам сүлжээг шинэчилж, өргөтгөх нөхцөл бүрдэнэ.

 

Дулааны шугам сүлжээний шинэ гол болон салбар шугамын тооцоог хийж, орон сууцны  байруудын зарцуулалтыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.

 

50

50

 

Орон сууцны  байруудын зарцуулалтыг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэнэ.

 

 

2.2.2. 1,3,4,6,7 дугаар хорооны 2030 он хүртэлх хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулна.

Тэрэлж тосгоны  хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулна.

 

75

25

 

Тэрэлж тосгоныг хөгжүүлэх бодлогын баримт бичигтэй болно.

 

ХТХ

 

2.2.3    Налайх дүүргийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, газар зохион байгуулалтыг сайжруулна.

2, 5 дугаар хорооны газар зохион байгуулалтыг хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулах ажлыг зохион байгуулна.

 

50

 

50

Дүүргийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хэрэгжүүлж, газар зохион байгуулалт сайжирна.

 

ХТХ

 

2.3.1 Ирээдүйн Шинэ хот" хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

"Ирээдүйн Шинэ хот" хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

25

25

25

25

Хөтөлбөрт тусгагдсан ажлуудыг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна.

200000,0

 

ХТХ

 

 

2.3.2. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа нийтийн орон сууцыг шинэчлэх ажлыг эхлүүлнэ.

Дахин төлөвлөлтөнд орох хэсгийн кадастрын зургийг хийлгэж баталгаажуулна.       (1-9 дүгээр байр)

 

100

 

 

Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа нийтийн орон сууцыг шинэчлэх боломж бүрдэнэ.

 

 

ХТХ

 

Орон сууцны 24, 25, 26, 27, 29, 30, 23, 30 дугаар байруудыг дахин төлөвлөж, барилгажуулах ажлыг дахин судалж, төсөл сонгон шалгаруулах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

 

100

 

 

 

 

2.4.5 Гэрэл цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр үе шаттай хангана.

Даваажав, Дамдин, Найрамдлын гудамжны авто замыг өргөтгөх ажлын трасст орсон "Лед" гэрэлтүүлгүүдийг орон сууцны кварталын хэсгүүдэд шилжүүлэх

 

20

40

40

Гэрэл цахилгаангүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах нөхцөл бүрдэнэ.

 

 

 

ХТХ

6 дугаар хорооны Өгөөмөр, төвийн зарим хэсгийн айл өрхийн цахилгаан хангамжийг нэмэгдүүлнэ.

 

20

40

40

 

3 дугаар хороонд сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр суурилуулах ажлыг судална.

 

20

40

40

 

 

2.4.7 Утасгүй интернетийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, захын болон алслагдсан гэр хороолол, амралт зугаалгын бүсэд ашиглах боломжийг бүрдүүлнэ.

3, 4, 7 дугаар хорооны шинэ үүссэн гудамж, хэсгүүдэд утасгүй интернэтийн холболт хийх ажлыг эхлүүлнэ.

 

20

40

40

Утасгүй интернетийн хүртээмж нэмэгдэж, захын болон алслагдсан гэр хороолд ашиглах боломж бүрдэнэ.

 

ХТХ

 

2.4.12. Ус түгээх байруудыг цэвэр усны төв шугамд холбож "Ухаалаг ус түгээх байр"-ны тоог нэмэгдүүлэн цэвэр ус түгээлт, хүртээмжийг сайжруулна.

1 дүгээр хороонд "Ухаалаг ус түгээх цэгийн байр"-ыг байгуулна.

 

50

50

 

"Ухаалаг ус түгээх байр"-ны тоо цэвэр ус түгээлтнэмэгдэж, хүртээмж сайжирна.

 

ХТХ

 

"Шинэ Налайх" цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 1 худгийг цахилгаан хангамжид холбож ашиглалтад оруулна.

 

50

50

 

 

5 дугаар хороонд "Ухаалаг ус түгээх цэгийн байр"-ыг байгуулна.

 

50

50

 

 

 

2.5.2 Авто замын сүлжээний  техник ашиглалтын  түвшинг сайжруулж, гол болон туслах гудамж  замуудыг өргөтгөн шинэчлэнэ.

Даваажавын гудамжны автозамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг хэрэгжүүлнэ.

 

100

 

 

Авто замын сүлжээний  техник ашиглалтын  түвшин сайжирч, гол болон туслах гудамж  замууд  шинэчлэгдсэн байна..

 

ХТХ

 

Дамдины гудамжны автозамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг хэрэгжүүлнэ.

 

 

100

 

 

Найрамдлын гудамжны автозамын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг хэрэгжүүлнэ.

 

100

 

 

 

ГУРАВ. ЭРҮҮЛ ОРЧИНТОЙ НАЛАЙХ

 

3.1.1 Хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөгүй, үр ашигтай, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлж, нөөцийг хэмнэх, эргүүлэн ашиглах, хаягдлыг дахин боловсруулан ашиглах ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

Түлээ, нүүрс хоёрдогч түүхий эд худалдан борлуулах цэгийн үйл ажиллагааг эхлүүлнэ.

 

25

50

25

Түлээ, нүүрс хоёрдогч түүхий эд худалдан борлуулах цэгийн үйл ажиллагаа эхэлсэн байна.

4000,0

ТНҮХ

 

3.1.2 Уурхай, тоосгоны үйлдвэрүүдийн олборлолтоос үүссэн хөрсний эвдрэл, нүх цооног, овоолгын шороонд нөхөн сэргээлтийн ажлыг нүүрс олборлогч, тоосгоны үйлдвэрүүд өөрсдөө хийж орон нутагт хүлээлгэн өгдөг журамд шилжинэ.

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмал, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг дүүргийн Засаг даргатай гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулж, нөхөн сэргээлт хийх ажлыг гэрээний 1 заалт болгон оруулж баталгаажуулна.

 

 

75

25

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмал, түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүднөхөн сэргээлтийн ажлыг гэрээний дагуу хэрэгжүүлж хэвшсэн байна.

12000,0

ТНҮХ

 

3.2.1 Дүүргийн хэмжээнд агаар, ус, хөрсний бохирдлыг бууруулахад анхаарал хандуулж "Эко Налайх" хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

“Эко Налайх” хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

25

25

25

25

Дүүргийн хэмжээнд агаар, ус, хөрсний бохирдлыг бууруулах ажилд ахиц дэвшил гарсан байна.

 

ТНҮХ

 

3.3.2 Дүүрэг, хороонд нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

Дүүргийн нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх болон тохижилтын ажилд эрс шинэчлэлт гаргана.

 

50

50

 

Дүүрэг, хороонд нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламжийн тоо нэмэгдэж, тохижилтын ажилд ахиц дэвшил гарсан байна.

 

ТНҮХ

ДӨРӨВ. НИЙГМИЙН ХӨГЖЛӨӨР ТЭРГҮҮЛЭГЧ НАЛАЙХ

 

4.1.2 Хороо бүрийг хүүхдийн цэцэрлэгтэй болгож, сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалтын түвшинг 100 хувьд хүргэнэ.

240 хүүхдийн ор бүхий цэцэрлэгийн барилгын газрын асуудлыг шийдвэрлэх

25

25

25

25

Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалтын түвшин нэмэгдсэн байна.

1466,6

2313,3

ХТХ

 

4.1.4 "Эко сургууль", "Ногоон цэцэрлэг" аян хэрэгжүүлж, сургууль, цэцэрлэг бүрд хүүхдэд ээлтэй, эрүүл, аюулгүй орчин бий болгон, сургалтын орчны шинэчлэл хийнэ.

ЭКО клубын үйл ажиллагааг дэмжиж, сургууль, цэцэрлэгийн гадаад, дотоод орчны ногоон байгууламжийн тоог нэмэгдүүлнэ.

25

25

25

25

Дүүргийн сургууль, цэцэрлэгүүдэдхүүхдэд ээлтэй, эрүүл, аюулгүй орчин бүрдсэн байна.

3560,0

ТНҮХ

151 дүгээр цэцэрлэгийг нийслэлийн жишиг эко цэцэрлэг болгох төслийг дэмжинэ.

25

25

25

25

151 дүгээр цэцэрлэгтнийслэлийн жишиг “эко цэцэрлэг” төсөл хэрэгжсэн байна.

4400,0

ТНҮХ

 

4.1.7 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг боловсролд тэгш хамруулж, боловсролын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

“Голомт” цогцолбор сургууль, “Эрдмийн Оргил” цогцолбор сургууль, Албан бус-Насан туршийн боловсролын төвийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төвийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, сургалтын орчныг сайжруулна.

25

25

25

25

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд үзүүлэх боловсролын үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдсэн байна.

14800,0

НХХ

 

 

4.1.8 Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад ажил, мэргэжлээ зөв сонгоход нь дэмжлэг үзүүлэх "Ирээдүйн мэргэжилтэн" хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

“Ирээдүйн мэргэжилтэн” хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

 

 

 

25

25

25

25

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг ажил, мэргэжлээ зөв сонгоход нь дэмжлэг үзүүлсэн байна.

 

НХХ

 

 

4.1.9 Дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын сургалтын чанарыг дээшлүүлэхэд "Боловсрол-2024" хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж, сургалтын чанарыг нийслэлийн дундаж түвшинд хүргэнэ.

Дүүргийн “Боловсрол-2024” хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

25

25

25

25

Дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын сургалтын чанар дээшилсэн байна.

 

НХХ

 

 

4.2.1 Эх хүүхдийн эрүүл мэндэд онцгой анхаарч ургийн эрт үеийн оношлогоо, нярайн сувилал, бага насны хүүхдийн эмчилгээ үйлчилгээг сайжруулан эх, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулна.

Хүүхдийн эмнэлэгийн барилга барих ажлыг эхлүүлнэ. (50 ортой)

 

50

50

 

Эрүүл мэндийн эмчилгээ үйлчилгээ сайжирч, эх, хүүхдийн эндэгдэл буурсан байна.

1666,7

1250,0

 

ХТХ

 

4.2.2 Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүлжүүлэх арга хэмжээг үе шаттай зохион байгуулна.

Бага насны хүүхдүүдэд амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох    эрүүлжүүлэх ажлыг эрчимжүүлнэ.

25

25

25

25

Бага насны хүүхдүүдийн шүдний өвчлөл буурч, эрүүлжсэн байна.

17500,0

НХХ

 

 

4.2.3  2 дугаар хорооны өрхийн эмнэлгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж, өргөтгөлийг барина.

2 дугаар хорооны  өрхийн эмнэлэгийн өргөтгөлийн барилгын асуудлыг судлах, төлөвлөх

 

20

40

40

Иргэдэд үзүүлэх эмнэлгийн үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдсэн байна.

35000,0

ХТХ

 

4.5.1 Биеийн тамирын талбайнуудыг стандартын дагуу тохижуулан хүүхдийн эрүүл аюулгүй хөгжлийн орчныг бүрдүүлж, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн 30-аас доошгүй хувийг жил бүр хүүхдийн төлөө зарцуулна.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 30-аас доошгүй хувийг хүүхдийн төлөө зарцуулахад анхаарч ажиллана.

25

25

25

25

Хүүхдийн эрүүл аюулгүй хөгжлийн орчин бүрдсэн байна.

3881,6

СТСХ,

НХХ

 

Төсөв болон иргэдийн эрх ашигтай холбоотой асуудлаар нийтийн сонсгол зохион байгуулж, төсөв, төсөл хөтөлбөрт тавих иргэдийн хяналтыг сайжруулна.

25

25

25

25

Төсөл хөтөлбөрүүд чанар, үр дүнтэй хэрэгжиж, төсвийн хөрөнгө үр ашигтай зарцуулагдсан байна.

3323,7

СТСХ,

НХХ

Хороод

 

 

4.5.2 НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн "Хүүхдэд ээлтэй Налайх дүүрэг 2016-2018" хөтөлбөр, нийслэлийн "Хүүхдэд ээлтэй Улаанбаатар 2016-2020" хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.

 

НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн “Хүүхдэд ээлтэй” дүүрэг хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, туршлагаа түгээн дэлгэрүүлнэ.

25

25

25

25

Хүүхдийн хөгжил, чадвар, оролцоог бүх талаар дэмжиж, хүүхдийн эрхийг дээдэлсэн орчин бүрдсэн байна.

26000,0

НХХ

 

Мини иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгч хүүхдүүд болон дүүргийн хүүхдийн оролцооны байгууллагуудыг дэмжинэ.

25

25

25

25

Дүүргийн хүүхдийн оролцооны байгууллагуудын үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна.

8000,0

НХХ

 

 

4.5.5 Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн барилгыг ашиглалтанд хүлээн авч, тоног төхөөрөмжөөр ханган, Монголын Хүүхдийн ордны салбар дугуйлангуудыг дүүрэгт ажиллуулан хүүхдийн авьяасыг хөгжүүлж, секц, дугуйланд хамрагдалтыг 20 хувиар нэмэгдүүлнэ.

Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төвийн  байрыг ашиглалтад оруулна.

25

25

25

25

Дүүргийн хүүхэд, багачуудын авьяас, чадварыг  хөгжүүлэх секц, дугуйлангийн тоо,  хамрагдалт нэмэгдсэн байна.

7600,0

СТСХ

 

 1. 5.6 Хүүхдийг осол гэмтэл, мансуурал, донтолт, болзошгүй эрсдэл, цахим орчны сөрөг нөлөөнөөс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх сургалт хүмүүжлийн ажлын чанарыг сайжруулж, чадавхийг бэхжүүлж, эрсдэлд өртсөн хүүхдэд үзүүлэх нөхөн сэргээх болон хуулийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулна.
 

Хүүхэд хамгааллын “Хамтарсан баг”-ийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, хүүхдийн эрхийн зөрчлийг арилгах, аливаа дарамт, мөлжлөг, үл хайхрах байдал гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчлөөс өсвөр үеийнхнийг хамгаална.

 

25

25

25

25

Хороодын хүүхэд хамгааллын “Хамтарсан баг”-ийн үйл ажиллагаа тогтмолжиж, хүүхдийн эрхийн зөрчлийн тоо буурсан байна.

36900,0

НХХ,

Хороод

 

 

4.7.1 Дүүргийн ажил хайгч иргэдийг байнгын болон түр ажлын байранд зуучилж, нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулж, хүн амын ажилгүйдлын түвшин өндөр хувьтай байгааг бууруулж, нийслэлийн дундаж түвшинд хүргэнэ.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрт хяналт тавин удирдлага арга зүйгээр хангана.

25

25

25

25

Дүүргийн ажилгүй иргэдийн тоо буурсан байна.

7900,0

НХХ,

Хороод

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хэрэгжүүлэн түр болон байнгын ажлын байраар хангана.

25

25

25

25

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдсэн байна.

6300,0

НХХ

“ХАБЭА-н зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан ажиллуулах норматив батлах тухай” журамд заасны дагуу төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж бүрт ХАБЭА-н бүтэц, ажилтантай болоход хяналт тавин ажиллана.

25

25

25

25

Дүүргийн төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд ХАБЭА-н ажилтантай болсон байна.

1700,0

 

НХХ

 

 

4.7.3 Нүүрсний уурхай болон тоосгоны үйлдвэрүүдийг ажлын байрны орчин нөхцөлөө сайжруулах, ажиллагсдын нийгмийн асуудалд анхаарч, нийгмийн даатгалд хамруулах, ажилчдын 80-аас доошгүй хувийг орон нутгаас авч ажиллуулдаг болох бодлогыг барьж ажиллана.

Дүүргийн аж ахуйн нэгж, байгууллага,  үйлдвэрүүдийг ажлын байрны орчин нөхцөлөө сайжруулах, ажиллагсдын нийгмийн асуудалд анхаарч, нийгмийн даатгалд хамруулдаг болох ажилтны 60-аас доошгүй хувийг орон нутгаас авч ажиллуулдаг болоход хяналт тавьж, удирдлага арга зүйгээр ханган ажиллана.

25

25

25

25

Нүүрсний уурхай болон тоосгоны үйлдвэрүүдийн ажлын байрны нөхцөл сайжирч, ажиллагсдыг нийгмийн даатгалд хамруулан, ажилчдын 60-аас доошгүй хувийг орон нутгаас ажиллуулсан байна.

76000,0

 

НХХ

 

 

4.8.2 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн амьдралд оролцох боломжийг бүрдүүлэн барилга байгууламж, зам талбайн орчинд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дэд бүтцийн стандартыг хангуулна.

Шинээр төлөвлөн хийгдэх болон хийгдсэн барилга байгууламж, зам талбайд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан гарц, явган хүний замын ажлын хяналтад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний төлөөллийг оролцуулж хэвшинэ.

25

25

25

25

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн амьдралд оролцох оролцоо нэмэгдсэн байна.

4600,0

НХХ

 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийн стандартыг хангуулах талаар төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран хөндлөнгийн мониторинг үнэлгээ хийнэ.

25

25

25

25

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийн стандартын хэрэгжилт хангагдсан байна.

5600,0

НХХ

 

 

4.8.4 Хэвтрийн болон байнгын асаргаа шаадлагатай өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, халамж, банк, боловсролын үйлчилгээг гэрээр хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр үзүүлдэг тогтолцоог бий болгоно.

Өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд эрүүл мэнд, нийгмийн халамж болон банк, боловсролын үйлчилгээг гэрт нь хүрч үйлчлэх боломжийг судалж туршилтын журмаар эхлүүлнэ.

25

25

25

25

Төрийн үйлчилгээ иргэдэд түргэн шуурхай хүрнэ.

8951,2

НХХ

 

 

4.8.8 Нүүрсний их уурхай, Уурхайн барилгын тест, Шилний үйлдвэр, Шохойн заводод ажиллаж байгаад мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэдэд нөхөн олговор олгуулах асуудлыг судалж, шийдвэрлэнэ.

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэдийн судалгааг гарган нөхөн олговор олгуулах асуудлыг судална.

25

25

25

25

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан иргэдэд нөхөн олговорыг олгосон байна.

45000,0

 

НХХ

 

ТАВ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР ТЭРГҮҮЛЭГЧ, ИРГЭДДЭЭ ЭЭЛТЭЙ НАЛАЙХ

 

5.1.2 Төрийн албаны нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн дүүргийн нэгдсэн санг бий болгон удирдлагын хяналтын тогтолцоог сайжруулан захиргааны байгууллагын чиг үүргийн давхардлыг судалгаанд үндэслэн арилгах бодлого чиглэл баримтална.

Төрийн захиргааны байгууллагын хүний нөөцийн мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэж, төрийн албан хаагчдын ажил үүргийн давхардлыг арилгана. Төрийн байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох, баяжилт хийх боломжийг бүрдүүлж мэдээллийн давхцлыг арилгана.

25

25

25

25

Мэдээллийн нэгдсэн санд төрийн байгууллагуудын хүний нөөцийн мэдээллийг бүрэн оруулж, төрийн байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох, баяжилт хийж хэвшсэн байна.

8500,0

 

ТЗУХ

 

 1. 1.5 “Авлигын эсрэг нийслэлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарган авлига- хүнд сурталгүй, ёс зүйн хариуцлагатай дүүрэг болно.
 

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд олон нийт, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, Авлигатай тэмцэх газар, бусад төрийн бус байгууллагатай хамтран урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

25

25

25

25

Авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд олон нийт, иргэдийн оролцоо нэмэгдэж, авлига-хүнд сурталгүй, ёс зүйн хариуцлагатай дүүрэг болон байна.

95000,0

 

ТЗУХ

 

 1. 1.6 “Төрийн албан хаагчийн сургалт ба мэдлэг чадвар бий болгох хөтөлбөр” боловсруулж хэрэгжүүлнэ.
 

Ажилтнуудыг ажлын байран дээр нь сургаж дадлагажуулах хөтөлбөр боловсруулан батлуулж хэрэгжилтэд хяналт тавин ажиллана.

25

25

25

25

Ажилтнуудын мэдлэг, ур чадвар дээшилсэн байна.

11000,0

ТЗУХ

 

5.2.1 Төрийн үйлчилгээг нэг цэгээс хүргэх “Нэг цонхны үйлчилгээ”-ний чиглэл, зохион байгуулалтыг ажлын туршлага, иргэдийн саналд үндэслэн шийдвэрлэнэ.

“Нэг цонхны үйлчилгээ”-г нутгийн захиргааны байгууллагуудын байршил, ажил үйлчилгээний онцлогт тохируулан боловсронгуй болгоно.

 

 

 

 

Төрийн үйлчилгээг нэг цэгээс хүргэх “Нэг цонхны үйлчилгээ”боловсронгуй болсон байна.

 

ТЗУХ

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс зэрэг үйлчилгээний хүртээмж, цар хүрээ ихтэй зарим байгууллагад автомат (ТҮЦ) машины үйлчилгээ нэвтрүүлэх, иргэний бүртгэлийн автомат(ТҮЦ) машиныг нэмэгдүүлэх асуудлыг судалж, холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагуудад санал тавин ажиллана.

 

 

 

 

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс зэрэг үйлчилгээний хүртээмж, цар хүрээ ихтэй зарим байгууллагад автомат (ТҮЦ) машины үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна.

 

ТЗУХ

 

5.2.2 Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд хандаж гаргасан өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг Хорооны Засаг даргаар дамжуулан болон хуульд заасан бүх хэлбэрээр шуурхай хүлээн авч, иргэдэд чирэгдэл учруулахгүйгээр шийдвэрлэнэ.

Дүүргийн албан ёсны цахим хуудас www.nad.ub.gov.mn фэйсбүүк, пэйж хуудас, твиттерээр ирж байгаа бодитой санал, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх журам боловсруулан цахимаар ирсэн санал, гомдлыг холбогдох байгууллага албан тушаалтанд шилжүүлж шийдвэрлүүлнэ.

25

25

25

25

Иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг шуурхай хүлээн авч, чирэгдэлгүй шийдвэрлэж хэвшсэн байна.

8950,0

ТЗУХ

 1. 2.3 Салбар бүрийн цахим мэдээллийн сан (цахим архив)-г үүсгэн, Archive edoc нэгдсэн системд Төрийн үйлчилгээний бүх байгууллагууд, хороодыг хамруулах асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ.
 

Налайх дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаад татан буугдсан үйлдвэр, аж ахуйн газар, ахуйн үйлчилгээний байгууллагуудын архивын баримт, материалыг цахим хэлбэрт шилжүүлнэ.

25

25

25

25

Дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаад татан буугдсан үйлдвэр, аж ахуйн газар, ахуйн үйлчилгээний байгууллагуудын архивын баримт, материал цахим хэлбэрт шилжсэн байна.

35000,0

ТЗУХ

Архивын өрөө шинээр гарган төрийн архивын үндсэн заавар, стандартад нийцүүлэн тохижуулна.

25

25

25

25

Архивын өрөөний тоо нэмэгдсэн байна.

45630,0

ТЗУХ

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн  Archive e.doc  нэгдсэн системд бүх хороод, байгууллагуудын 70

хувийг хамруулж хяналт тавьж ажиллана.

25

25

25

25

Дүүргийн хороод, байгууллагууд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн  Archive e.doc  нэгдсэн системийг хэрэглэж хэвшсэн байна.

7000,0

 

 

 

 

ТЗУХ

 1. 2.5 Нутгийн захиргааны болон төрийн бүх шатны байгууллагаас иргэдэд үзүүлж байгаа ажил үйлчилгээг хүртээмжтэй чирэгдэлгүйгээр цахим хэлбэрээр явуулах нөхцлийг бүрдүүлж, цахим засаглалыг хөгжүүлнэ.
 

Дүүргийн цахим хуудас www.nad.ub.gov.mn-г шинэчилнэ.

25

25

25

25

Дүүргийн цахим хуудас www.nad.ub.gov.mn шинэчлэгдсэн байна.

8900,0

ТЗУХ

Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс нутгийн захиргааны зарим албан хаагчдыг албаны и-мэйл хаягтай болгож, албаны цахим шууданг хэрэглэж хэвшүүлнэ.

25

25

25

25

Мэдээллийн аюулгүй байдал хангагдсан байна.

6000,0

ТЗУХ

“Нийслэлийн Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар” гэсэн албан ёсны фэйсбүүк, пэйж хуудасны үйл ажиллагааг тогтмолжуулан хэрэглэгчийн тоог ахиулана.

25

25

25

25

“Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын албан ёсны фэйсбүүк, пэйж хуудасны үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна.

5353,0

 

ТЗУХ

 

5.3.1 Монгол улсын Засгийн газраас батлан гаргах “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна.

Иргэдийн эрх зүйн боловсрол, чадавхийг дээшлүүлэх сургалт, сурталчилгааг тогтмол явуулна.

25

25

25

25

Иргэдийн эрх зүйн боловсрол дээшилсэн байна.

18560,0

ТЗУХ

 

5.3.4 Иргэдийн эрх ашигтай холбоотой шийдвэр гаргахдаа нийтийн сонсгол, нөлөөллийн шинжилгээний үнэлгээ хийлгэж зөвлөлдөх ардчиллын зарчмаар шийдвэрлэнэ.

Дүүрэг, хороодод  хөгжлийн зөвлөл байгуулан ажиллах дүрэм, журмыг боловсруулан батлуулж, дүүрэгт тулгамдаж буй асуудал, хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөрийг иргэний танхимаар  хэлэлцүүлэн иргэдийн саналыг тусгана.

25

25

25

25

Дүүрэгт тулгамдаж буй асуудал, хөрөнгө оруулалт, төсөл, хөтөлбөрт иргэдийн санал тусгагдсан байна.

1700,0

Хороод,

СТСХ,

ХТХ

 1. 3.8 Дүүргийн Засаг даргын шийдвэрийг иргэдэд нээлттэй мэдээлж, нутгийн захиргааны байгууллагуудад алдаа, гажуудал гаргахгүй байх, гарсан тохиолдолд хууль тогтоомжид нийцүүлэн нэн даруй засч залруулна.
 

Налайх дүүргийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 оны үндсэн чиглэлийг  цахим хуудас(www.nad.ub.gov.mn)-аар болон тусгай товхимол-ном болгон хэвлэн тарааж сурталчилна.

25

25

25

25

Үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн чиглэлд тусгагдсан ажлын мэдээллийг иргэдэд нээлттэй хүргэсэн байна.

2000,0

ТЗУХ

 

5.3.9Төсөв санхүүгийн хяналтыг сайжруулж, төсвийн үрэлгэн байдал, үр ашиггүй зардлыг бууруулж хэмнэлтийн горимоор ажиллана. Төсөв санхүүгийн сахилга батыг чанд мөрдүүлж хэвшүүлнэ.

Төсвийн хэмнэлтийн горимыг хэрэгжүүлэн төсвийн хөрөнгө оруулалтыг үр дүнтэй, чанартай болгож, төсвийн зарцуулалтад тавих хяналтыг сайжрууланShilendans.gov.mn цахим хуудсанд мэдээллээ тогтмол шинэчлэн оруулна.

25

25

25

25

Төсөв, санхүүгийн сахилга бат сайжирч, ил тод байдал хангагдсан байна.

 

 

4950,0

СТСХ

 

 

5.4.2 Батлан хамгаалах чиглэлээр гарсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулж, нутгийн захиргааны байгууллага, иргэдэд сурталчлах ажил зохион байгуулж, батлан хамгаалах салбарын бодлого, үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана.

Батлан хамгаалах тухай, Зэвсэгт хүчний тухай, Цэргийн албаны тухай хууль, тогтоомж болон бодлого шийдвэрийг сурталчлах, орон нутгийн байгууллагад шалган туслах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллаж, өсвөр үе, залуучуудад цэрэг, эх оронч үзэл төлөвшүүлэх олон талт үйл ажиллагаа явуулна.

25

25

25

25

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдаж,  иргэдэд мэдээлэл хүргэсэн байна.

18600,0

 

Цэргийн

штаб

Налайх цэргийн хүрээний анги нэгтгэл үндэсний аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий хүчний байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

25

25

25

25

Налайх цэргийн хүрээний анги нэгтгэл, хүчний байгууллагуудын хамтын ажиллагаа сайжирсан байна.

8500,0

 

Цэргийн

штаб

 1. 4.3 Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэд, олон нийтийг татан оролцуулж, “Хэв журмын урамшуулалт эргүүл”, “Хөдөлгөөнт эргүүл”, “Олон нийтийн цагдаа”, “School police” арга хэмжээг үргэлжлүүлэн ажиллуулах замаар гудамж, талбайд тавих цагдаа, олон нийтийн хяналтыг сайжруулна.
 

Дүүргийн хэмжээнд ямар төрлийн гэмт хэрэг зонхилон гарч байгаад судалгаа, дүн шинжилгээ хийж, гэмт хэргийг бууруулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ төлөвлөн хэрэгжүүлнэ.

25

25

25

25

Дүүргийн хэмжээнд гэмт хэргийн тоо буурсан байна.

 

4500,0

 

ТЗУХ

 

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийг татан оролцуулах бүхий л арга хэрэгслийг ашиглана.

25

25

25

25

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийноролцоо нэмэгдсэн байна.

6500,0

Дулааны улиралд Горхи-Тэрэлжийн чиглэлд хөдөлгөөнт пост ажиллуулна.

25

25

25

25

Хөдөлгөөнт постын үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна.

78500,0

 

5.4.5 Уламжлалт харилцаатай гадаадын улс, хот, олон улсын төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч байгууллагуудтай харилцаа-хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлж, цаашид гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлнэ.

Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 169 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журам”, “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын гадаад харилцааны үйл ажиллагааны журам”-ыг удирдлага чиглэл болгон ажиллана.  

25

25

25

25

Журмын хэрэгжилт хангагдсан байна.

6000,0

 

ТЗУХ

Нутгийн захиргааны зүгээс орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын харилцан уялдаа холбоог сайжруулж, хамтран ажиллана.

25

25

25

25

Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын хамтын ажиллагаа сайжирсан байна.

7400,0

ТЗУХ

ХЭЛТСҮҮДИЙН ДҮРМЭЭР ХҮЛЭЭСЭН ЧИГ ҮҮРГИЙН ХҮРЭЭНД:

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

 

6.1 Иргэдийн эрх ашигтай холбоотой шийдвэр гаргахдаа зөвлөлдөх зарчмаар шийдвэрлэнэ.

Дараа онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх боломжтой хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний саналыг  7 хорооны иргэдээс журмын дагуу хугацаанд нь авах, ирүүлсэн саналыг нэгтгэн боловсруулах, эрэмбэлэх, ажлын хэсэгт танилцуулах, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулах бэлтгэл ажлыг хангана.

25

25

25

25

Иргэдийн эрх ашигтай холбоотой шийдвэрт иргэдийн санал тусгагдсан байна.

17890,0

СТСХ

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн ажлуудад хийгдэх нийцлийн аудитад мэдээ тайланг бэлтгэн өгч гүйцэтгэлийг нь шалгуулна.

25

25

25

25

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн ажлуудад нийцлийн аудит хийгдсэн байна.

14600,0

СТСХ

 

6.2 Төсвийн тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн  тухай хууль, болон төсөв,санхүүгийн  холбогдолтой   бусад хууль   тогтоомжийн хэрэгжилтийг   зохион   байгуулж,биелэлтэд  хяналт тавьж ажиллана.

Дүүргийн Засаг дарга болон төсвийн шууд захирагч нартай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх ажлыг зохион байгуулна.

25

25

25

25

Хууль   тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

-

СТСХ

Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн институттэй хамтран мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох сургалтыг зохион байгуулж мэргэшсэн нягтлан бодогчийн тоог нэмэгдүүлнэ.

25

25

25

25

Дүүргийн мэргэшсэн нягтлан бодогчийн тоо нэмэгдсэн байна.

7560,0

СТСХ

 

6.3 Төсвийн хэмнэлтийн горимыг хэрэгжүүлэн, төсвийн хөрөнгө оруулалтыг үр дүнтэй, чанартай болгож, төсвийн зарцуулалтад тавих хяналтыг сайжруулан, төсвийн байгууллагуудыг Shilendans.gov.mn цахим хуудсанд мэдээллээ тогтмол шинэчлэн оруулдаг болгож хэвшүүлнэ.

Дүүргийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн тухайн жилийн төсөв, төсвийн гүйцэтгэл, хагас жил, жилийн  эцсийн санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт, түүний дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, бусад хяналт шалгалтын талаарх мэдээллийг олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулна.

25

25

25

25

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

24560,0

СТСХ

Дүүргийн хэмжээнд шилэн дансны цахим хуудас, мэдээллийн самбарт мэдээлэл тавих хугацаа, хариуцах албан тушаалтны жагсаалтыг мөрдөж ажиллана.

25

25

25

25

Шилэн дансны цахим хуудас болон  мэдээллийн самбарт мэдээллийг хугацаанд нь байршуулж хэвшсэн байна.

2400,0

СТСХ

 

 

Дүүргийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, ОНХС-ийн төлөвлөлт, тендер шалгаруулсан тухай мэдээлэл, аудитын дүгнэлт, бусад хяналт шалгалтын талаарх мэдээллийг шилэн дансны цахим хуудсанд байршуулна.

25

25

25

25

Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээллийг хугацаанд нь байршуулж хэвшсэн байна.

28630,0

СТСХ

 

6.4 Төсөв болон иргэдийн эрх ашигтай холбоотой асуудал, төсөл хөтөлбөрт тавих иргэдийн хяналтыг сайжруулна.

 

Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагчийн баталсан төсвийн хуваарийн дагуу төсвийн байгууллагуудад сар бүр санхүүжилтийг хугацаанд нь олгоно.

25

25

25

25

Төсвийн байгууллагуудад санхүүжилтийг хугацаанд нь олгосон байна.

7450,0

СТСХ

Орон нутгийн төсвийн орлогын   дансуудад төвлөрсөн орлогыг тухай бүр орон нутгийн ерөнхий орлогын дансанд хаана.

25

25

25

25

Төвлөрсөн орлогыг тухай бүр ерөнхий орлогын дансанд хаасан байна.

6500,0

СТСХ

Төсвийн тухай хуулийн 37, 38 дугаар зүйлд заасны дагуу төсвийн байгууллагын орлого, зарлагын өдөр тутмын гүйлгээг батлагдсан төсвийн хуваарийн дагуу бүртгэж, төлбөр тооцоог хийж гүйцэтгэнэ.

25

25

25

25

Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

8960,0

СТСХ

 

6.5 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөг Төсвийн Ерөнхийлөн Захирагчийн удирдлага дор гүйцэтгэлийг ханган биелүүлнэ.

Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу төсвийн хуваарийн саналыг байгууллагуудаас авч нэгтгэн нийслэлийн  Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэн баталгаажуулж, дүүргийн Засаг даргаар батлуулан мөрдөж ажиллана.

25

25

25

25

Төсвийн тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

14560,0

СТСХ

 

6.6 Төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх, төсвийн хөрөнгийг үр өгөөжтэй зарцуулах талаар арга хэмжээ авч ажиллана.

 

 

 

Төсвийн орлого бүрдүүлэлт, төсвийн зарцуулалтын байдалд орон нутгийн өмчит болон төсвийн байгууллагуудад хяналт тавьж, орлогыг нэмэгдүүлэх, зардлыг хэмнэх боломжийг судалж хэрэгжүүлнэ.

25

25

25

25

Төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх, зардлыг хэмнэх боломжийг судалж хэрэгжүүлсэн байна.

21450,0

СТСХ

Татварын хэлтэстэй хамтран төсвийн орлогын эх үүсвэр нэмэгдүүлэх  ажил зохион байгуулна.

25

25

25

25

Төсвийн орлогын эх үүсвэр нэмэгдсэн байна.

35600,0

СТСХ

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

 

7.1 Дээд байгууллагын болон нутгийн удирдлагын байгууллагын тогтоол, захирамж, шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавьж хэрэгжилтийг шалган дүгнэж байх

Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг байгууллага, хэлтэс, мэргэжилтнээр улирал бүр гаргуулж нэгтгэн  холбогдох дээд газарт хүргүүлнэ.

25

25

25

25

Тогтоол шийдвэрийн биелэлт хангагдсан байна.

8600,0

ТЗУХ

 

7.2 Тамгын газрын хэлтсүүд болон Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, ажилд нь туслалцаа үзүүлэхийн хамт хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

Хороод, байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг дүүргийн Засаг даргын  зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн шагнаж урамшуулах, зөвлөмж хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

25

25

25

25

Хороод, байгууллагуудын ажил сайжирсан байна.

4500,0

ТЗУХ

 

7.3 Нийслэл, дүүргийн удирдлагуудаас цаг үеийн асуудлаар өгсөн үүрэг даалгаварыг удирдлага, ажилтан нэг бүр шуурхай зохион байгуулж, ажлын явц, үр дүнг тогтоосон хугацаанд тайлагнана.

Тамгын газрын шуурхайг 7 хоног бүр, зөвлөлгөөнийг хагас, бүтэн жилээр, байгууллагын дарга нарын шуурхай  зөвлөлгөөнийг 14 хоног тутамд зохион байгуулна.

25

25

25

25

Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварын хэрэгжилт хангагдсан байна.

8900,0

ТЗУХ

Дүүргийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлын бэлтгэл ажлыг хангаж зохион байгуулна.

25

25

25

25

Хэлэлцэх асуудлыг оновчтой тодорхойлж шийдвэрлүүлсэн байна.

7600,0

ТЗУХ

 1. 4 Тамгын газарт мөрдөгдөх урт болон дунд хугацааны бодлогын баримт бичгүүдийг нэгтгэн бүртгэж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж, бодлогын уялдааг хангаж ажиллана.
 

Тамгын газрын Хөдөлмөрийн Дотоод журамд өөрчлөлт оруулж батлуулан мөрдүүлнэ.

25

25

25

25

Журмын хэрэгжилт хангагдсан байна.

6000,0

ТЗУХ

Тамгын газрын ажилтнуудын ажил үйлчилгээний стандарт, ажил үүргийн болон орлон ажиллах хуваарийг шинээр боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллана.

25

25

25

25

Тамгын газрын ажилтнуудын ажил үүрэг тодорхой болж, давхардал, хийдэл арилсан байна.

-

ТЗУХ

 1. 5 Иргэдээс төрийн байгууллагад бичгээр гаргасан өргөдөл, гомдлыг цахим хэлбэрт оруулж, шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллана.
 

Засгийн газрын 11-11, UB1200 тусгай дугаарын утсаар болон "Налайх сонсож байна" 70232727 дугаарын утсаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг журамд заасан хугацаанд шийдвэрлүүлнэ.

25

25

25

25

Журамд заасан хугацаанд шийдвэрлэсэн байна.

8500,0

ТЗУХ

 1. 6 Нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын шагнал, салбарын болон төрийн дээд одон медалиар шагнуулах иргэдийн материалын бүрдлийг хянаж, холбогдох байгууллагуудад уламжлах, дүүрэгт гардуулах шагнал урамшууллын үйл ажиллагааг зохион байгуулах
 

Төрийн дээд одон медалиар шагнуулахаар ирүүлсэн материалыг судлан Засаг даргад танилцуулж, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн барих, улмаар Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлэн нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт уламжилна.

25

25

25

25

Холбогдох дээд байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлсэн байна.

5600,0

 

ТЗУХ

Алдарт эхийн одонгоор шагнагдах эхийн материалын бүрдлийг хангуулан хүлээн авч шийдвэрлүүлнэ.

25

25

25

25

Холбогдох дээд байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлсэн байна.

18900,0

 

ТЗУХ

 1. 7 Төрийн албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагааг хөтлөх, удирдан зохион байгуулах ажлыг гүйцэтгэнэ.
 

Ирсэн, явсан бичгийн  мэдээ тайланг нэгтгэн гаргаж удирдлагад тайлагнана.

25

25

25

25

Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдөж хэвшсэн байна.

9600,0

ТЗУХ

Байгууллагын архивын ажилд холбогдох дүрэм, журам, стандартыг мөрдөн ажиллана.

25

25

25

25

Холбогдох дүрэм, журам, стандартыг мөрдөж хэвшсэн байна.

45600,0

 

 

ТЗУХ

 

8.1 Соёл урлагийн ордны орчин нөхцлийг сайжруулж, үйлчилгээний чанар, арга хэмжээний тоог олшруулан орон нутгийн музейн үзмэрийн санг баяжуулан, соёлын аялал жуулчлалын эргэлтэнд оруулна.

“Уянгаар хөглөгдсөн миний нутаг” урлагийн наадмыг аж ахуйн нэгж байгууллагын дунд зохион байгуулна.

25

25

25

25

Товлосон хугацаанд нь үр дүнтэй зохион байгуулсан байна.

13677.6

НХХ

Хууртай мөнхрөх аялгуу” уртын дуу, “Бий биелгээ”  улсын уралдааныг зохион байгуулна.

25

25

25

25

Товлосон хугацаанд нь үр дүнтэй зохион байгуулсан байна.

14560,0

НХХ

 

8.2 Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх хувь хүн, гэр бүл, байгууллага, хамт олонд эрүүл аж төрөх дадал, зан үйлийг төлөвшүүлж, иргэдийг дасгал хөдөлгөөнөөр хичээллэх нөхцөл бололцоог бүрдүүлнэ.

Нийтийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээ, уралдаан тэмцээнийг иргэдийн дунд үе шаттай зохион байгуулна.

25

25

25

25

Төлөвлөсөн арга хэмжээг товлосон хугацаанд нь үр дүнтэй зохион байгуулсан байна.

58900,0

НХХ

 

8.3 “Аз жаргалтай хот”  индексийн үзүүлэлтийг сайжруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

”Аз жаргалтай хот”-ын  индексийн  программ хангамжийн системийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, индексийн шалгуур үзүүлэлтийн 2016 оны түвшинг үнэлэх, хариу арга хэмжээний оны төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж ажиллана.

25

25

25

25

Программ хангамжийн системийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна.

24500,0

 

НХХ

                                                                                                 ЦЭРГИЙН ШТАБ

 

9.1 Батлан хамгаалах тухай, Зэвсэгт хүчний тухай, Цэргийн албаны тухай хууль, тогтоомж болон бодлого шийдвэрийг сурталчлах, орон нутгийн байгууллагад шалган туслах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах ажлыг зохион байгуулж, өсвөр үе, залуучуудад цэрэг, эх оронч үзэл төлөвшүүлэх олон талт үйл ажиллагаа явуулна.

Хугацаат цэрэг халалт, татлага, дүйцүүлэх албаны үйл ажиллагааг зохион байгуулж, цэрэг техникийн тоо бүртгэлийг явуулна.

25

25

25

25

Хууль, тогтоомж болон бодлого шийдвэрийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

14200,0

 

Цэргийн

штаб

Дайчилгаатай команд штабын сургуулийг зохион байгуулж, Зэвсэгт хүчний анги командад даалгаврын дагуу хүн, техникийг татан оролцуулна.

25

25

25

25

Сургуулийг товлосон хугацаанд нь үр дүнтэй зохион байгуулсан байна.

2200,0

 

 

Цэргийн

штаб

 

 

9.2 Хууль тогтоомж, үйл ажиллагааг бүх нийтэд сурталчлан таниулах

Зэвсэгт хүчний 96 жилийн ойн арга хэмжээг тусгай төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулна.

25

25

25

25

Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангагдсан байна.

17500,0

 

 

Цэргийн

штаб

Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, 18-50 насны эрчүүдийн цэргийн үүргийн биелэлтийг шалган туслах ажлыг зохион байгуулна.

25

25

25

25

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдана.

23600,0

 

 

Цэргийн

штаб

Нийслэлийн Засаг даргын нэрэмжит цэрэг спортын “Дөл” тэмцээнийг ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулна.

25

25

25

25

Товлосон хугацаанд нь үр дүнтэй зохион байгуулсан байна.

6000,0

 

Цэргийн

штаб

ДОТООД АЖИЛ

 1. Ажилтнууд үр дүнгийн гэрээ, жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй ажиллаж, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлүүлэн ажлаа дүгнүүлэх
 

Хэлтэс, байгууллагын   14 хоног тутмын  ажлын тайланг гаргаж удирдлагыг мэдээллээр хангаж ажиллана.

25

25

25

25

Удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр хангаж ажилласан байна.

32000,0

Хэлтсүүд

Нэгжийн менежерүүд болон мэргэжилтнүүдтэй үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх ажлыг зохион байгуулна.

25

25

25

25

Хууль тогтомжийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

15600,0

Хэлтсүүд

 

2. Байгууллагын ажилтан, албан хаагчдын ажлын сахилга хариуцлагыг өндөржүүлж,  төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай, чанартай хүргэхэд анхаарч ажиллах

Байгууллагын ажилтан албан хаагчдын ажлын цагийн ашиглалт, нийтийг хамарсан

ажилд оролцсон байдал, ажилласан хүн өдрийг нарийн тооцож ажиллана.

25

25

25

25

Байгууллагын хэмжээнд ажлын цаг ашиглалт сайжирч, албан хаагчдын хариуцлага дээшилсэн байна.

-

 

Хэлтсүүд

 

3. Цаг үеийн асуудлаар удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг хангуулж, нийслэл, дүүргээс зохион байгуулсан олон нийтийг хамарсан арга хэмжээнд оролцох

Нийтээр амрах баяр ёслолын өдрүүдэд ажиллах дүүргийн  хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийн хуваарийг батлуулан мөрдүүлж ажиллана.

25

25

25

25

Нийтээр амрах баяр ёслолын өдрүүдэд дүүргийн хэмжээнд үйл ажиллагааны доголдол, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлнэ.

2200,0

 

ТЗУХ

Ахмадын өдөр, Сар шинийн баяр,  Ардын хувьсгалын баяр наадам,  олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр, шинэ жилийн баярын бэлтгэл ажлыг хангуулж, дүүргийн хэмжээнд тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

25

25

25

25

Нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг баяр ёслолуудыг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулсан байна.

35000,0

Хэлтсүүд

Үндсэн хууль батлагдсаны 25 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд АИХ-ын депутатаар сонгогдон шинэ Үндсэн хуулийг батлалцсан дүүргийн иргэдэд хүндэтгэл үзүүлнэ.

25

25

25

25

Төлөвлөсөн арга хэмжээний хэрэгжилт хангагдсан байна.

1500,0

ТЗУХ

 

4.Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг мөрдөж ажиллах

Албан бичгийн е.doc программаар ирсэн бичгийг хүлээн авч, хариутай бичгийн мэдээ тайланг 14 хоног тутамд гарган удирдлагад  танилцуулж хэвшинэ.

25

25

25

25

Хариутай албан бичгийн мэдээ тайланг хугацаанд нь гарган 14 хоног тутамд гарган удирдлагад  танилцуулж хэвшсэн байна.

16800,0

ТЗУХ

2016 оны баримт бичгийг стандартын дагуу архивын нэгж болгон шилжүүлнэ.

25

25

25

25

2016 оны баримт бичгүүдийг хугацаанд нь архивын нэгж болгон шилжүүлсэн байна.

-

Мэргэжилтнүүд

 

5.Тамгын газрын ажилтнуудын ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх

Тамгын газрын office байрны ажиллах нөхцөл, агааржуулалт, талбайн хэмжилтийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж дүгнэлт гаргуулан,  засварлан шинэчилж зориулалтын тасалгаа, хаалттай болгоно.

25

25

25

25

Тамгын газрын ажилтнуудын ажиллах нөхцөл хангагдсан байна.

50000,0

ААТ