2017 оны 01 дүгээр сарын 17                                                                                                                                                                            Налайх дүүрэг

Д/д

Хийх ажлын агуулга

Гүйцэтгэлийн үзүүлэлт

Хариуцах эзэн

Гүйцэтгэх

хугацаа

 

Дүүргийн хороод, байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

Дүүргийн хороод, байгууллагуудын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс,

Хяналт-шинжилгээний ажлын хэсэг

1 дүгээр

сард

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр зөвлөмж боловсруулан хүргүүлэх, хэрэгжилт, үр дүнг тооцох

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

2 дугаар

сард

 

Дүүргийн хороод, байгууллагуудын 2017 оны үйл ажиллагааны явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

Дүүргийн хороод, байгууллагуудын 2017 оны үйл ажиллагааны явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг зохион байгуулах

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс,

Хяналт-шинжилгээний ажлын хэсэг

6 дугаар

сард

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний мөрөөр зөвлөмж боловсруулан хүргүүлэх, хэрэгжилт, үр дүнг тооцох

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

7 дугаар

сард

 

Шаардлагатай үед байгууллагын тодорхой чиг үүрэгт системчилсэн үнэлгээ хийх

Тамгын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг тооцох

Төрийн захиргааны удирдлагын  хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн,

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

2 дугаар улиралд

Тамгын газрын хэлтсүүдийн мэргэжилтнүүдийн үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан ажил үйлчилгээний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг тооцох

Төрийн захиргааны удирдлагын  хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн,

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

4 дүгээр улиралд

Мэргэжилтнүүдийн ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан зорилт чиг үүргийн хэрэгжилт хангагдаж байгаа эсэхэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, зөвлөмж хүргүүлэх

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн,

Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

2 дугаар улиралд

Албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолт, байгууллагад хөтлөгдөж байгаа ХХНЖ уялдсан эсэх, үүсэж хөтлөгдөж байгаа баримтын хавтастны нэрийг зөв оновчтой өгч ангилж төрөлжүүлсэн байдалд  хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн,

Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Архив хариуцсан мэргэжилтэн

2 дугаар  улиралд

Нутгийн захиргааны байгууллагууд болон байгууллагын албан хаагчдын е.doc программын хэрэгжилт, үр дүнг тооцож ажилласан байдалд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн,

ТЗУХэлтэс

3 дугаар улиралд

Хороодын архивын баримтыг зөв ангилан төрөлжүүлж авсан эсэхэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн,

Архив хариуцсан мэргэжилтэн

1 дүгээр  улиралд

 

Бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийн явцад дүн шинжилгээ хийх

 

Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх, зөвлөмж боловсруулах

Төрийн захиргааны удирдлагын  хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн,

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

4 дүгээр улиралд

“Аз жаргалтай хот” индексийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн хэрэгжилтийн тайлан, мэдээнд хяналт-шинжилгээ хийх, зөвлөмж хүргүүлэх

 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн,

Хороо хариуцсан мэргэжилтэн,

Эрүүл мэнд, биеийн тамир, спортын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

4 дүгээр улиралд

 

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний ажлын чиглэлээр санал зөвлөмж, боловсруулах, биелэлтийг  хангуулах, сурталчилах

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын чиглэлээр гарын авлага боловсруулан холбогдох мэргэжилтнүүдэд хүргүүлэх

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

Тухай бүрт

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын  төлөвлөгөө, тайлан, зөвлөмжийг дүүргийн цахим хуудсанд байршуулах

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

Тухай бүрт

 

 

Мэдээ мэдээлэл

Дараагийн мэдээлэл SHIFT товч дарж бүх мэдээллийг харах load all